Infantil Primària carta 2 carta ipads I3 CS classe story board quart Pau
RECULL DE NOTÍCIES: Totes
CURS 2016/2017

Veure més
Xerrada Daniel Tarrés

El passat divendres 21 d'abril a 6è vam gaudir d'una tarda d'experiments amb el químic i pare la Maria, Daniel Tarrés. Després d'introduir-nos en el món de la química i de la seva feina, concretament en el món dels plàstics, vam tenir la possibilitat d'experimentar amb alguns productes.
Ens va sorprendre com a partir de la mescla de dos líquids vam poder aconseguir un sòlid només amb la reacció.
Per acabar vam simular ser àtoms per demostrar-nos com es comporten en diferents situacions.
Va ser una tarda molt divertida i plena d'aprenentatges!

Moltes Gràcies Sr Tarrés!

 

 

Projecte educatiu

Línies d’actuació.

Aconfessionalitat.

El centre és respectuós amb totes les creences dels membres de la comunitat escolar.

Catalanitat.

La llengua base de l’aprenentatge és el català. La llengua ambiental i vehicular és el català. La introducció de la llengua catalana en els infants no catalano-parlants es fa tenint en compte les característiques específiques de cada nen i nena.

Gestió democràtica.

Es potencia el diàleg, la informació i la participació constant a tots els nivells i entre tots els membres de la comunitat escolar.

Pluralisme ideològic i polític.

.Es respecten les diverses opcions ideològiques.

.Es fomenta l’esperit crític dels nens i les nenes tot donant-los eines per escollir, en el futur, les seves opcions.

Coeducació.

.No hi ha cap discriminació per raons de sexe.

.L’escola posa els mitjans necessaris per assolir una coeducació autèntica.

Escola oberta.

Es col·labora i participa amb els altres centres escolars i culturals de la localitat i de l’entorn (trobades esportives, setmana cultural, actuacions de teatre en anglès, etc.)

No discriminació.

S’evita qualsevol discriminació per raons de tipus econòmic, polític, racial, religiós, etc., procurant que tot l’alumnat tingui opció a participar en totes les activitats que organitza el centre.

Paper dels i les mestres.

Es concreta en tres àmbits diferents: relació amb l’alumnat, amb el centre i amb la família.

Relació amb l’ alumnat.

.Faciliten l’aprenentatge de l’alumnat, tenint en compte i acceptant la personalitat de cadascú.

.Vetllen per la formació integral.

.Tenen un bon coneixement de cada alumne/a, per poder adequar la feina a les seves necessitats.

.Fan una orientació escolar i professional de l’alumnat.

.Donen responsabilitats a l’alumnat dins l’aula.

.Elaboren les normes que regulen l’organització del grup de classe.

.Vetllen per la bona relació del grup classe.

Relació amb la família.

A la reunió informativa d’inici de curs, els i les mestres donen a conèixer els aspectes generals del funcionament de l’escola i del nivell.

També informen i reben les aportacions de la família periòdicament, per un millor coneixement de l’alumnat en tots els seus aspectes, a través de reunions, informes, entrevistes, etc.

Relació amb el centre.

.Participen activament a totes les reunions i activitats.

.Presenten el projecte de curs.

.Intervenen activament en la gestió del centre, dins l’àmbit de la seva competència.

Paper de la família.

Es concreta en dos àmbits diferents: relació amb el professorat i amb el centre en general.

Relació amb el professorat.

.Els pares i les mares col·laboren amb el professorat en els aspectes educatius, assistint a totes les reunions convocades i procurant ser conseqüents amb els acords presos.

.Els pares i les mares han d’intentar conèixer la sistemàtica d’ensenyament del centre a través de reunions i vistes als i les mestres, per tal de coordinar les ajudes fetes a casa amb l’ensenyament a l’escola.

Relació amb el centre. 

.Intervenen activament, col·laborant amb els seus representants, en la gestió del centre.

.Participen a les reunions i activitats a les que han estat convocats, respectant els acords presos.

Valors.

Solidaritat i cooperació.

.L’alumnat aprèn a respectar i compartir el material i les instal·lacions.

.Es fomenten els treballs en grup.

.S’inculquen actituds de respecte i acceptació envers els i les companys/es.

.Es procura que l’alumnat prengui consciència dels problemes socials.

Llibertat.

.Es potencia la manifestació de les pròpies opinions, argumentant-les, expressant el desacord davant el que es creu injust.

.Es fomenta la llibertat d’acció i l’esperit crític de l’alumnat, dins un àmbit de respecte envers les normes de convivència establertes pel centre.

Educació per la pau.

.S’eviten els jocs violents.

.S’educa en els valors del diàleg i la tolerància com a mitjans per a resoldre els problemes i les discrepàncies de criteri.

.Es sensibilitza sobre els problemes de la pau al món, mitjançant la informació i la discussió.

Responsabilitat.

S’educa potenciant el sentit de responsabilitat de l’alumnat respecte de si mateix, del seu treball i de l’escola.

Educació mediambiental.

.L’educació mediambiental està integrada dins les matèries curriculars, amb l’objectiu que l’alumnat adquireixi els coneixements, la comprensió, els valors i les aptituds necessà-ries per a facilitar la participació en la recerca de solucions als problemes ambientals.

.Mitjançant l’educació mediambiental, s’intenta transformar progressivament les actituds i els comportaments, perquè tots els membres de la comunitat tinguin consciència de les seves responsabilitats en la concepció, l’elaboració i l’aplicació dels programes nacionals o internacionals relatius al medi ambient.

Que l’escola sigui una experiència gratificant.

.Es mostra a l’alumnat el valor de l’esforç i del treball com a font de satisfacció personal, exigint-los d’acord amb les seves possibilitats.

.S’afavoreixen sempre els aspectes positius envers els negatius.

Aprenentatges.

Metodologia activa.

S’apliquen sistemes actius, que fomenten la participació de l’alumnat.

Educació integral.

.Es contribueix a la formació global de l’alumnat: intel·lectual, social, física i afectiva.

.Es té especial cura en l’orientació escolar i professional.

Actitud d’investigació.

.Aprendre a aprendre: exercir els hàbits d’estudi, d’investigació, d’observació, d’experimentació, les tècniques de treball, etc.

.S’educa pel present i pel futur.

.Es potencia la curiositat i l’esperit crític.

Respecte pel desenvolupament individual.

.Seguiment individual de cada alumne/a.

.S’atén la diversitat de ritmes educatius i de capacitats intel·lectuals.

Llengua d’aprenentatge.

.La llengua base d’aprenentatge és el català.

.El castellà s’introdueix com a segona llengua, a partir dels 3 anys. En finalitzar l’educació primària s’ha d’haver assolit el domini oral i escrit de les dues llengües.

Llengua estrangera.

.L’anglès és la llengua estrangera que s’estudia a l’escola a partir dels 3 anys.

.A Educació infantil i a Cicle Inicial es treballa sempre en grups reduïts. A partir d’I-3 es fan sessions en mig grup per potenciar la competència oral.

.A Cicle Superior i Cicle Mitjà, l’educació física s’imparteix en anglès.

.A P-5 i a 2n els i les alumnes fan el projecte Sharing to learn (American School).

.L’escola disposa d’un auxiliar de conversa nadiu en llengua anglesa.

Noves tecnologies.

.L'escola està oberta a les noves tecnologies, en les tres dimensions de les competències digitals: aprendre sobre la tecnologia (instruments i aplicacions), aprendre amb la tecnologia (tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d'aprenentatge), i aprendre amb i sobre la tecnologia (ciutadania, hàbits, civisme, i identitat digital).

.Totes les aules disposen de pissarres digitals interactives (PDI).

. Actualment s’està portant a terme un projecte de digitalització de l’ensenyament, amb l’ús de portàtils i iPads. Es disposa de WIFI 4G per treballar en condicions òptimes amb dispositius mòbils.

Activitats i treballs a casa.

Progressivament, els/les professors/es van proposant activitats per fer a casa, per reforçar el treball de classe. Els treballs es donen tenint en compte el dret dels infants al lleure i al joc.

Educació per la salut.

.S’entén com un procés d’informació, de responsabilització dels nens i nenes per tal que adquireixin els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva.

.L’escola ha d’ajudar a adquirir uns coneixements, uns hàbits i unes actituds favorables, d’una manera gradual i sistemàtica.

 

Breu història

L’escola Canigó va ésser creada l’any 1969. Actualment és un centre d’educació infantil i primària de doble línia. Això comporta que el centre tingui 6 unitats d’infantil i 12 unitats de primària. La distribució d’aquestes unitats en els dos edificis és la següent: a l’edifici del carrer Canigó, infantil i cicle inicial i a l’edifici del carrer Sant Ferran, cicle mitjà i superior.

L’escola s’ha anat anticipant a la normativa oficial en molts aspectes. Així, el curs 1982-83, es va començar el procés de catalanització a l’escola i el curs 1985-86 es va iniciar un programa d’introducció de la informàtica a l’escola.

El curs 1988-89 la biblioteca escolar va començar a obrir a les tardes, de 17 a 19 hores.

Del 2000 al 2003 es va participar en un Projecte Comenius, conjuntament amb 3 centres d’Europa: Berthold Auerbach Grundschule (Horb, Alemanya), BasisSchool Pater Van Der Geld (Waalwijk, Holanda), i Skads Skole (Esbjerg, Dinamarca). Aquest projecte tenia, entre altres objectius, que els nostres alumnes coneguessin la riquesa cultural europea.

El curs 2001-02 es va aprovar un pla estratègic per al període 2002-2006, per tal de potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El curs 2002-03 es va iniciar un projecte d’animació a la lectura (Projecte PAL) per fomentar la imaginació infantil, desvetllar l’interès per la literatura i incrementar l’adquisició de l’hàbit lector.

Del 2003 al 2006 es va realitzar un projecte d’innovació Orator que tenia per finalitat la millora de l’ensenyament de la llengua anglesa al cicle superior.

El curs 2006-07 es va iniciar un Projecte d’Innovació en Llengües Estrangeres que tenia una durada de 3 cursos i que pretenia millorar les competències orals i escrites de l’anglès.

El curs 2007-08 l’escola va participar, amb dos centres més de Catalunya, en el pilotatge del Portfolio. El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal dels alumnes per a la recopilació de les seves experiències i reflexions entorn a l’aprenentatge de les llengües i les seves cultures. Un dels aspectes més importants és el d’afavorir l’autoavaluació en la identificació de les competències comunicatives.

Durant el curs 2007-08 es va iniciar la instal·lació de pissarres digitals a les classes. Actualment hi ha pissarres digitals interactives (PDI) a totes les aules.

El curs 2010-11 es va iniciar un projecte de digitalització de l’ensenyament, amb l’ús de portàtils i iPads. L’escola disposa de WIFI 4G per treballar en condicions òptimes amb dispositius portàtils.

El curs 2008-09 l’escola va entrar a formar part del Pla Català de l’Esport.

Des del curs 2010-11, l'escola participa en el  projecte Sharing to learn, en col·laboració amb l’Escola Americana i l’IES Sant Just per millorar la competència en llengua anglesa.

Des del curs 2011-2012, l’escola participa a la Cantània amb els i les alumnes de 5è curs. És un projecte de cantata participativa, lúdica i multitudinària (centenars d’escoles de tot Catalunya) que finalitza amb un concert a l’Auditori de Barcelona. L’objectiu principal és organitzar un acte que es converteixi en una vivència musical inoblidable per a tots els alumnes participants.

Curs 2013-2014. Programa de detecció de les altes capacitats. Per millorar l’èxit educatiu i oferir les oportunitats adequades a tots els alumnes, cal ajustar les respostes educatives a les possibilitats i capacitats de cada un d’ells.

Curs 2014-2015: inici del programa TEI (Tutoria Entre Iguals). És una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre. Els alumnes de 5è de primària tutoritzen els alumnes de 3r. Té un caràcter institucional, implica tota la comunitat educativa.

Curs 2014-2015. Participació en el grup d’experimentació pel plurilingüisme (GEP).

Participar en aquest grup comporta disposar d’una formació del Departament per tal de donar un nou enfocament a l’ensenyament de les llengües. Un aspecte concret de la materialització didàctica del plurilingüisme a la nostra escola és l’ús de l’anglès com a vehicle de comunicació en àrees no lingüístiques. (Educació Física a Cicle Mitjà i Cicle Superior i monitores de menjador que fan servir l’anglès com a llengua vehicular).

Curs 2014-2015. Programa AC, que facilita a les escoles Auxiliars de Conversa per tal de desenvolupar i reforçar les habilitats orals i comunicatives dels alumnes. Els AC són estudiants universitaris amb l’anglès com la seva primera llengua, que desitgen realitzar pràctiques al nostre país per tal d’adquirir experiència i completar la seva formació acadèmica. Té una dedicació a l’escola de 25 hores lectives setmanals.

Curs 2016-17. Programa Jump Math, un programa d'ensenyament de les matemàtiques d'origvador que aplica procediments i recursos provats, convertint a tots els docents en mesten canadenc i d'experiència contrastada, que demostra que tots els estudiants poden dominar els conceptes fonamentals, adquirir competències clau i tenir èxit en aquesta matèria.

Calendari escolar
Festa
Inici del primer trimestre
Inici del segon trimestre
Inici del tercer trimestre

Informació del curs

INFORMACIONS CURS 2016/17

 

HORARI INFANTIL I PRIMÀRIA: 8:30 A 12 H i de 15 A 16:30 H.

CALENDARI ESCOLAR 2016/17

Les classes del curs 2016/17 s’iniciaran el dia 12 de setembre de 2016 i finalitzaran el 21 de juny de 2017.

Període de vacances escolars:

Nadal: del 23 de desembre de 2016 fins al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos. El dia 22 de desembre hi haurà jornada continuada.

Setmana Santa: del 8 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

El Consell Escolar Municipal ha acordat que els dies festius de lliure disposició siguin els següents:

31 d’octubre de 2016
9 de desembre de 2016
27 de febrer de 2017
17 de març de 2017

Del 6 de juny al 21 de juny de 2017 hi haurà jornada continuada (l'horari serà de 8:30 a 12:30 h.).

DIES FESTIUS

Per a l'any 2016:  12 d’octubre / 1 de novembre / 6 de desembre i 8 de desembre.

Per a l'any 2017: 05 de juny de 2017 (festa local) i els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Ocupació.

 

HORARI D'ATENCIÓ

L'horari d'atenció telefònica és de 8:30 a 16:30 hores

Tel. 93 371 33 36 - Escola Canigó

Per qüestions relacionades amb la gestió econòmica, les activitats extraescolars i el menjador. Tel. 93 473 27 03

CORREU ELECTRÒNIC: a8032580@xtec.cat

 

RELACIÓ DELS PROFESSORS/ES TUTORS/ES

EDUCACIÓ INFANTIL

I-3 A CARGOLS   Paula Campos

I-3 B CONILLS    Imma Sorribes

I-4 A ELEFANTS  Teresa Gifreu

I-4 B GIRAFES    Ada Villarroya

I-5 A DOFINS      Ana Valero

I-5 B BALENES    Isabel Sánchez

PRIMÀRIA

Primer A            Teresa Bolufer

Primer B            Begoña Enríquez

Segon A             Nuria Blanes

Segon B             Juanjo Martínez

Tercer A             Vanessa Àlvarez

Tercer B             Mariam Manzanag

Quart  A            Mònica Perra

Quart  B            Maria Ferro

Cinquè A           Ferran Gandol

Cinquè B           Anna Castellón

Sisè  A              Dolors Alet

Sisè  B              Aina Tost

Documents interns

 nens coleJunta

L'actual Junta Directiva de l'AMPA (19/10/2015) està composta per:

  • Presidenta:      Sra. Mireia Terés
  • Sotspresidenta: Sra. Mar Vidiella
  • Tresorer:        Sr. Xavier Monje
  • Secretària:       Sra. Cristina Rubio
Equipaments
Un curs en imatges
Agenda
27/04/2017
Nous alumnes
Procés de preinscripció 2017-2018: Últim dia per presentar reclamacions a les llistes amb barem.

01/05/2017
Comunitat educativa
Festiu.

03/05/2017
Nous alumnes
Publicació de les llistes amb el barem definitiu.

04/05/2017
Nous alumnes
Sorteig del número per al desempat.

08/05/2017
Nous alumnes
Publicació de les llistes ordenades definitives.

10/05/2017
Alumnat de 6è A i B de Cicle Superior
Sortida al Cosmocaixa.

17/05/2017
Alumnat d'I-4 A i B d'Infantil
Sortida al Zoo.

26/05/2017
Àvies i avis d'alumnes participants
Festa dels avis i àvies participants del projecte "Els avis i àvies tornen a l'escola"

30/05/2017
Nous alumnes
Publicació de l'oferta definitiva.

01/06/2017
Alumnat de 3r A i B
Visita al Cosmocaixa.

02/06/2017
Nous alumnes
Publicació de les llistes d'admesos.

12/06/2017
Nous alumnes
Matriculació.

13/06/2017
Alumnat de 5è A i B de Cicle Superior
Cantània 2017: "La nit dels malsons".

16/06/2017
Nous alumnes
Últim dia de matriculació.